Ohlášky Slavnost Ježíše Krista Krále

Ohlášky Slavnost Ježíše Krista Krále
OHLÁŠKY
 • Tento víkend je v Nazaretě tematická víkendovka, prosíme farníky i účastníky víkendovky, aby vzájemně pamatovali v modlitbě (na mladé, na naši farnost).
 • Dnes v neděli bude od 17:00 setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. Srdečně zveme.
 • Výuka náboženství dětí bude v pondělí, v úterý a ve středu jako obvykle.
 • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
 • V úterý po mši svaté od 19:00 bude obvyklé setkání katechumenů a dalších zájemců o prohloubení víry.
 • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
 • Ve středu bude kromě obvyklé mše sv. ještě mše sv. ve 12:00 v rámci zasedání sekce pro mládež, mši svatou bude celebrovat dá-li Bůh otec biskup Pavel Posád. Jste srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek po mši svaté je jako obvykle adorace s modlitbou večerních chval breviáře.
 • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci i hudebníci jsou vítání.
 • V pátek od 19:00 uzavřou ve farním kostele církevní sňatek snoubenci Hoang Vu Ngoc a Na Nguyen Thi Ngoc.
 • V sobotu 26.11. proběhne rozsvěcení vánočního stromku v Hrnčířích od 16:00 (začátek bude v kostele) a na Libuši od 17:00 (u Alberta, Libušská 400/115, Praha, mezi zastávkami U libušské sokolovny a Sídliště Písnice). Také v neděli 27.11. bude rozsvěcení vánočního stromku v Písnici od 17:00 (nedaleko zastávky Ke Březině). Jste srdečně zváni.
 • V sobotu v 16:30 bude v katedrále přijata do katechumenátu naše katechumenka Veronika Sutnarová, pamatujme na ni i na ostatní katechumeny naší farnosti v modlitbě.
 • Příští nedělí – první adventní – začíná doba adventní i nový liturgický rok, při všech nedělních mších svatých budou požehnány adventní věnce, můžete si přinést z domu vlastní adventní věnec.
 • Předběžně avizujeme, že v adventní době budou ranní rorátní mše svaté – v úterý, ve středu a v sobotu od 6:30 v Kunraticích a ve čtvrtek od 6:00 v Hrnčířích. V úterý a ve středu proto nebudou večerní mše svaté. Využijme hojně této možnosti duchovního prožití adventu.
 • Katolické Hnutí Světlo-Život pořádá duchovní obnovu Oáza modlitby pro mladé. Využijte této krásné příležitosti prohloubit svůj duchovní život a obnovit život modlitby. Akce bude na první adventní víkend, 25.-27.11., v centru Nazaret.
 • Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro mladé muže ve věku cca 15-30 let, nazvanou Tammím, která proběhne v pražském semináři 25.-27.11. Účastníci budou mít příležitost prožít víkend v Boží blízkosti, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení víry a hledání další životní cesty. Srdečně zveme.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši svaté bude krátká adorace a svátostné požehnání.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • NEDĚLE 20.11. – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (C)
 • Pondělí 21.11. – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
 • Úterý 22.11. – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
 • Středa 23.11. – Nezávazné památky sv. Klementa I., papeže a mučedníka, a sv. Kolumbána, opata
 • Čtvrtek 24.11. – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků
 • Pátek 25.11. – Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
 • Neděle 27.11. – První neděle adventní (A)
 • Žvotopisy svatých: www.ebreviar.cz