Příprava

V naší farnosti připravuje snoubence ke svatbě kněz. Je vhodné přijít na faru několik měsíců před plánovanou svatbou a domluvit si termín; vlastní příprava trvá asi tři-pět měsíců (tj. asi deset setkání – dle dohody).

Svátost

„Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství života, zaměřené svou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.“

(viz Katechismus katolické církve čl. 1601)

Manželská láska je prostředkem k posvěcení člověka. Bůh učinil z manželství znamení své přítomnosti, neboť muž a žena se sobě navzájem odevzdávají a tak se milují. Kristus je přítomen v lásce křesťanů a posiluje manžele v jejich společném životě. Manželství je také znamením spojení Boha s člověkem. Tuto svátost si udělují snoubenci navzájem.

Podmínky

být pokřtěn, být svobodný, být plnoletý
sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (příp. nepokřtěným) je možný za určitých podmínek – nebránit partnerovi ve víře, umožnit křesťanskou (katolickou) výchovu dětí

Katolický křesťan je povinen uzavřít manželství před církví v kostele – pokud uzavřel jen civilní sňatek, tento sňatek je církevně neplatný; může dodatečně požádat o jeho zplatnění; ženatý nebo vdána jen civilně zůstává členem církve, ale nemůže však přistupovat ke svátostem – přijímat Ježíše v eucharistii (ve svatému přijímání), chodit ke zpovědi, být kmotrem; o své situaci je dobré se poradit s knězem.

Pokud již manželé spolu žijí v občanském sňatku delší čas a jeden z nich touží po církevním sňatku, ale druhý to odmítá, může toužící strana požádat o sanaci – zplatnění (u faráře). Podmínkou je, že odmítající manžel(ka) chce ve stávajícím manželském svazku setrvat.

Nejasnosti rád objasní kněz.

Přehled základních podmínek manželství v katolické církvi:

Manželství mohou uzavřít pouze muž a žena.
Muž a žena mohou uzavřít manželství jen tehdy, není-li ani jeden z nich vázán platným manželstvím.
Manželství mohou uzavřít, jestliže se k němu rozhodli dobrovolně.
Další podmínka platnosti manželství je, že oba dva chápou tento svazek jako nerozlučitelný.
Aby neodmítali děti. Tím není řečeno, že bezdětné manželství je neplatné, tím je míněno, že berou-li se dva a řeknou si: „Děti, my nikdy mít nechceme!“, odlučují tak manželství o jeho konstitutivní prvek.

Co budete potřebovat k uzavření manželství?

– potvrzení o křtu ne starší tři měsíce
– tiskopisy a potvrzení z matriky místa uzavření manželství – ne starší 3 měsíců
– předmanželský kurz
– pokud žádný ze snoubenců (u smíšeného manželství pokřtěná strana) nemá bydliště ve farnosti oddavek, souhlas faráře z místa bydliště
– ovdovělí úmrtní list manžela/manželky
– občansky oddaní Oddací list
– ostatní dle domluvy