Příprava na manželství

Srdečně zveme na kurz přípravy snoubenců v naší farnosti, pořádaný s podporou Arcidiecézního centra mládeže a Centra pro rodinu Arcibiskupství pražského. Jednotlivá setkání se uskuteční v Nazaretě, Kostelní nám. 16, Praha Kunratice, vždy od 19:30. Po přednášce na dané téma budou následovat skupinky.

Termíny a témata setkání:

Jak katolická církev chápe manželství (7. 2. 2019)
Psychologie partnerského vztahu (21. 2. 2019)
Konflikty a jejich řešení (28. 2. 2019)
Rodiče, přátelé a my (7. 3. 2019)
Jak prožívat v manželství vztah k Bohu (14. 3. 2019)
Manželská láska a sexualita (21. 3. 2019)
Děti a my, odpovědné rodičovství (28. 3. 2019)
Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu (11. 4. 2019)

Přednášky jsou otevřené i zájemcům z řad farníků, kteří nejsou přímo snoubenci.
Navazující skupinky jsou pouze pro přihlášené snoubenecké páry.

Přihlásit se na kurz můžete zde.

Potvrzení o absolvování kurzu získají přihlášení snoubenci na základě docházky.
Více informací u P. Vojtěcha Smolky, 732 106 466, smolka.vojtech@gmail.com.

 

Svátost manželství

„Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství života, zaměřené svou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.“ (viz Katechismus katolické církve, čl. 1601)

Manželská láska je prostředkem k posvěcení člověka. Bůh učinil z manželství znamení své přítomnosti, neboť muž a žena se sobě navzájem odevzdávají, a tak se milují. Kristus je přítomen v lásce křesťanů a posiluje manžele v jejich společném životě. Manželství je také znamením spojení Boha s člověkem. Svátost manželství si udělují snoubenci navzájem.

Podmínky k uzavření manželství

Zjednodušeně řečeno: být pokřtěný, být svobodný, být plnoletý.
Sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (příp. katolíkem a nepokřtěným) je možný za určitých podmínek – nebránit partnerovi ve víře a jejím růstu, umožnit křesťanskou (katolickou) výchovu dětí.

Katolický křesťan je povinen uzavřít manželství před církví v kostele – pokud uzavřel jen civilní sňatek, tento sňatek je církevně neplatný; může dodatečně požádat o jeho zplatnění; ženatý nebo vdána jen civilně zůstává členem církve, nemůže však přistupovat ke svátostem – přijímat Ježíše v eucharistii (ve svatému přijímání), chodit ke svaté zpovědi, být kmotrem; o své situaci je dobré se poradit s knězem.

Pokud již manželé spolu žijí v občanském sňatku delší čas a jeden z nich touží po církevním sňatku, ale druhý to odmítá, může toužící strana požádat o tzv. sanaci – zplatnění manželství od základu. Podmínkou je, že odmítající manžel(ka) chce ve stávajícím manželském svazku setrvat.

V případě zájmu o podrobnější informace se neváhejte obrátit na kněze.

Přehled základních podmínek manželství v katolické církvi:

 • Manželství mohou uzavřít pouze muž a žena.
 • Muž a žena mohou uzavřít manželství jen tehdy, není-li ani jeden z nich vázán platným manželstvím.
 • Manželství mohou uzavřít, jestliže se k němu rozhodli svobodně a dobrovolně.
 • Manželství mohou uzavřít, jestliže muž i žena chápou manželský svazek jako nerozlučitelný.
 • Manželé neodmítají děti. Tím není řečeno, že bezdětné manželství je neplatné, ale je tím míněno, že berou-li se dva a řeknou si: „Děti my nikdy mít nechceme!“, odlučují tak manželství o jeho konstitutivní prvek.

Co budete potřebovat k uzavření manželství?

 • Potvrzení o křtu ne starší tři měsíce.
 • Tiskopisy a potvrzení z matriky místa uzavření manželství ne starší než tři měsíce.
 • Přípravu na manželství.
 • Pokud žádný ze snoubenců (u smíšeného manželství pokřtěná strana) nemá bydliště ve farnosti, kde proběhne svatební obřad, souhlas faráře z farnosti místa bydliště, tzv. licence.
 • Ovdovělí úmrtní list manžela/manželky.
 • Občansky oddaní oddací list.
 • Případné ostatní formality dle domluvy.